Jaký výkon kotle potřebuji?

Nastavený výkon kW 6 9 12 15 18 24
Při tepelné ztátě 33 W m3 180 270 360 450 550 720
Při tepelné ztátě 25 W m3 240 360 480 600 720 960

   Tato tabulka je pouze orientační, stačí však pro předběžný souhlas příslušného rozvodného závodu o možnosti připojení. Může nám také posloužit pro odhad investičních nákladů na pořízení elektrokotle.

Způsob provozu k Příkon [kW]se stanoví podle vztahu:
Nepřerušovaný provoz 1 P = Qc × k
S topnou přestávkou do 4 hodin 1,1
S delší topnou přestávkou 1,2 k - koeficient průběhu vytápění.
Při občasném použití 1,4 Qc - celkové tepelné ztráty [kW].

Celková tepelná ztráta je závislá na prostupu tepla zdmi, stropy, okny, na součiniteli provzdušnosti, na teplotě vnitřního
a venkovního vzduchu a na objemu vytápěného prostoru. Zkrátka, celková tepelná ztráta se stanovuje dle ČSN 06 0210,
což přenecháme projektantům.

  Při použití přímotopného systému nesmí příkon pro vytápění překročit 60 W/m3 vytápěného prostoru. Je-li vyšší, musíme objekt dodatečně zateplit. U středně zateplených staveb se tato ztráta pohybuje kolem 0,033 kW/m3, u nových staveb
s dobrým zateplením bude toto číslo nižší (měli bychom ho nalézt v projektu ve výpočtech topení). Pokud toto číslo, správně tepelnou ztrátu na m3 známe, můžeme provést výpočet: Vytápěný prostor vynásobíme tepelnou ztrátou
a koeficientem podle provozu z výše uvedené tabulky. Vytápěný prostor V (m3)se stanoví tak, že se podlahová plocha prostoru S (m2) vynásobí konstrukční výškou prostoru h (m): V=S*h.

 Příklad:
  Celková vytápěná plocha je 140 m2, výška místností je 2.75 m, tepelná ztráta 0.033kW/m3,   počítáme s přestávkou do 4 hodin takže dosadíme k = 1.1

            výpočet:   140*2.75*0.033*1.1 = 13.975              Potřebujeme kotel 15 kW
.© Jan Kalitič 2006